STIRI

Anunț de participare pentru contractul de achiziție de servicii pentru ”SERVICII DE PROMOVARE, PUBLICITATE ȘI RELAȚII PUBLICE ÎN ROMÂNIA” 

 

 1. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax, adresa de e-mail ale achizitorului: Asociația Dimanche, cu sediul în str. Dr. Victor Gomoiu, nr. 14A, bl. I11, sc.1, ap.9 – punct de lucru în str. A.I. Cuza, nr. 11, localitatea Craiova, județul Dolj, România, telefon: 0736 35 22 90, fax: 0351 401 315, e-mail: dimanche@gmail.com

 

 1. Locul de prestare al serviciilor/livrare a bunurilor/execuție a lucrărilor

Principalul loc de prestare: Craiova, județul Dolj, România

 

 1. Natura produselor/categoria și descrierea serviciilor care urmează a fi prestate/natura și dimensiunea lucrărilor, caracteristici generale ale lucrării:

Asociația Dimanche implementează în prezent proiectul ”FairDeal – short supply – chain platform for local artisan products in the CBC area”, cod 16.4.2.106, ROBG 204, finanțat în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria, Axa prioritară nr. 4 ”A skilled and inclusive region”, obiectivul specific nr. 4.1 ”To encourage the integration of the cross-border area in terms of employment and labor mobility”, în parteneriat cu Municipiul Veliko Tarnovo, Camera de Comerț Bilaterală Bulgaria-România și Teatrul Național ”Marin Sorescu” Craiova. Proiectul își propune să creeze noi oportunități economice pentru liber profesioniștii și antreprenorii din zona transfrontalieră româno-bulgară prin intermediul unei platforme de vânzare online a produselor tradiționale locale. În acest sens, a fost prevăzută achiziția de servicii de promovare, publicitate și relații publice în România pentru o bună promovare a proiectului și rezultatelor acestuia.

 

 1. Calitatea și cantitatea produselor care trebuie furnizate:

Oferta va fi făcută în conformitate cu documentația de atribuire.

 1. Opțiunea de achiziționare a unor servicii noi similare/a unor cantități suplimentare/a unor lucrări noi similare. – Nu este cazul

 

 1. (pentru contractele de lucrări) În cazul în care contractul este divizat în mai multe loturi, se va preciza dimensiunea respectivelor loturi. – Nu este cazul

 

 1. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. – Nu este cazul

 

 1. Termenul de finalizare sau durata contractului: nu mai târziu de 05.10.2020

 

 1. Valoarea de achiziție, fără TVA, în lei și euro, la cursul de schimb BNR la data de lansare a procedurii de achiziție publică, admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:

Valoarea estimată a contractului este de 171.869,04 lei, fără TVA, reprezentând 35.966,4 euro, fără TVA, la cursul BNR publicat în data de 22.01.2020 de 1 euro = 4,7786 lei.

Se interzice depunerea ofertelor alternative.

 

 1. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax și adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentația de atribuire:

Asociația Dimanche, punct de lucru în str. A.I. Cuza, nr. 11, localitatea Craiova, județul Dolj, România, telefon: 0736 35 22 90, fax: 0351 401 315, e-mail: proiecte.dimanche@gmail.com sau pe site-ul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020: www.interregrobg.eu

 

 1. Informații privind modalitatea prin care pot fi solicitate clarificări la documentația de atribuire:

La datele de contact ale achizitorului: Asociația Dimanche, e-mail: proiecte.dimanche@gmail.com

 

 1. Termenul limită de primire a ofertelor: 03.02.2020, ora 14:00.
 2. adresa la care se transmit ofertele: Asociația Dimanche, str. A.I. Cuza, nr. 11, localitatea Craiova, județul Dolj, România (în incinta fostei agenții de bilete a TNCMS).
 3. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: oferta va fi redactată în limba română.

 

 1. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 03.02.2020, ora. 15:00, la sediul Asociației Dimanche din str. A.I. Cuza, nr. 11, localitatea Craiova, județul Dolj, România (în incinta fostei agenții de bilete a TNCMS).

 

 1. Daca este cazul, garanțiile solicitate: Nu este cazul

 

 1. Modalități principale de finanțare și de plată și/sau referiri la prevederile care le reglementează:

Sursa de finanțare a achiziției este proiectul ”FairDeal – short supply – chain platform for local artisan products in the CBC area”, cod 16.4.2.106, ROBG 204, finanțat în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria

 

 1. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: Asociere legalizată la notar.

 

 1. Criterii de calificare privind situația personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă: conform documentației de atribuire publicată pe site-ul interregrobg.eu

 

 1. Criterii de calificare privind situația economico-financiară precum și capacitatea tehnică și profesională a operatorilor economici, nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităților minime impuse: conform documentației de atribuire publicată pe site-ul interregrobg.eu
 2. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: 90 de zile de la data deschiderii ofertelor.

 

 1. Criteriile de atribuire a contractului: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

 

 1. Condiții/limite privind subcontractarea: NU

 

 1. Alte informații: conformitate cu documentația de atribuire publicată pe site-ul interregrobg.eu

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 Shares